เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2 - EGCO
เอ็กโก กรุ๊ป ขอเชิญทุกคนร่วมเล่นเกมออนไลน์รับคะแนนพลังใจ
และเลือกมูลนิธิที่ต้องการส่งต่อพลังใจ เพื่อให้เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้บริจาคให้มูลนิธิที่ท่านต้องการต่อไป
*เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
ร่วมเล่นเกม เพื่อส่งต่อพลังใจให้สังคมกับ เอ็กโก กรุ๊ป
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0 - 5 ปี ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ และเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ยอดบริจาค 117,064 บาท
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการหยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคลมชักดื้อยา ให้มีโอกาสหายขาดจากโรคลมชัก และมีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างปกติ กับ “โครงการหยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ”
ยอดบริจาค 99,976 บาท
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยฐานะยากจน ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม และมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ยอดบริจาค 101,624 บาท
มูลนิธิคนพิการไทย
ส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สนับสนุนงานด้านวิชาการ การอบรมพัฒนาด้านต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ รวมทั้งผลิตและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อคนพิการ
ยอดบริจาค 63,232 บาท
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ประถมศึกษา – ปริญญาตรี) และช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน เยาวชน และครูในชนบท
ยอดบริจาค 68,777 บาท
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
ยอดบริจาค 38,984 บาท
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
สนับสนุนและเผยแพร่ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของนกที่ควรอนุรักษ์ ถิ่นอาศัย และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและยกระดับการอนุรักษ์นกและธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยอดบริจาค 38,681 บาท
มูลนิธิโลกสีเขียว
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของไทยผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเข้าด้วยกัน เพื่อหวังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสังคมที่แข็งแกร่งสืบต่อไปในอนาคต
ยอดบริจาค 35,261 บาท
มูลนิธิกระจกเงา (โครงการ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา)
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยเชื่อว่า “เด็กทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ ชาติพันธุ์ใด ควรได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฎิบัติ”
ยอดบริจาค 60,704 บาท
เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่าการแบ่งปันความปรารถนาดีและส่งต่อความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในช่วงเทศกาลแห่งความสุข
จะช่วยสร้างพลังบวกให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ จึงเป็นที่มาของโครงการ
“เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม”
เพื่อส่งต่อกำลังใจท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ผ่านมูลนิธิต่าง ๆ แทนการส่งมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างบรรทัดฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย No Gift Policy ของบริษัทด้วย
ติดต่อเรา E-mail : palungjaiegco@egco.com
โทรศัพท์ 02-998-5000
© EGCO GROUP 2021