ร่วมส่งต่อพลังใจให้สังคมกับเอ็กโก กรุ๊ป ได้ง่าย ๆ เพียงเล่นเกมเพื่อเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินบริจาคให้แก่ 9 มูลนิธิ เล่นเลย! https://palungjaiegco.com/

มินิเกมชวนคุณมารวบรวมพลังใจ
เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้มูลนิธิที่คุณเลือก

เริ่มเกม
มินิเกมชวนคุณมารวบรวมพลังใจ เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้มูลนิธิที่คุณเลือก

เปลี่ยนของขวัญปีใหม่
เป็นพลังใจให้สังคม ปี3

เพราะ “พลังใจ” คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ
เอ็กโก กรุ๊ป ขอชวนทุกคนมาส่งต่อพลังใจในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
ร่วมส่งต่อความปรารถนาดีและความช่วยเหลือให้สังคม เพื่อสร้างพลังบวกแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ในโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม”
โดยการเล่นเกมเพื่อเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ ที่คุณเลือกต่อไป

*เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกเงือก รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านนิเวศวิทยา ของป่าและสัตว์ป่าแก่สาธารณชน

ยอดบริจาค

41,500 บาท

มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล

ยอดบริจาค

43,400 บาท

มูลนิธิดวงประทีป

เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ยากจน รวมทั้งฝึกฝนวิชาชีพและการฝีมือเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ยอดบริจาค

43,400 บาท

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพของผู้พิการทางสติปัญญาทุกช่วงวัย

ยอดบริจาค

46,400 บาท

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้ง และสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญของประเทศ

ยอดบริจาค

55,100 บาท

มูลนิธิเด็ก
"โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก"

ช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กถูกทอดทิ้ง ในด้านปัจจัยพื้นฐาน การดําเนินชีวิต และการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม

ยอดบริจาค

57,200 บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ"

เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึงรองรับกว่า 1.5 ล้านชีวิตต่อปี

ยอดบริจาค

61,600 บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโครงการ“หนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่”

เพื่อช่วยชีวิตทารกโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาผ่าตัดเฉพาะทาง ด้วยอุปกรณ์พิเศษและต้องได้รับการดูแลรักษา หลังการผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤตเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ

ยอดบริจาค

86,600 บาท

ขอขอบคุณทุกพลังใจ
มูลนิธินี้ได้รับพลังใจครบถ้วนแล้ว
ท่านสามารถส่งต่อพลังใจ
ให้แก่มูลนิธิอื่นได้ต่อไป

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เพื่อช่วยเหลือในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั้งผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

ยอดบริจาค

320,000 บาท

ย้อนดูภาพโครงการ

เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปีที่ 1

เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปีที่ 2