เปลี่ยนของขวัญปีใหม่

เป็นให้สังคม

เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่าการแบ่งปันความปรารถนาดี และส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้คนรอบข้าง ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง จะช่วยสร้างพลังบวก แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ จึงเป็นที่มาของโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม”
เพื่อส่งต่อกำลังใจท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ผ่านมูลนิธิต่าง ๆ แทนการส่งมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างบรรทัดฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย No Gift Policy

เอ็กโก กรุ๊ป รับผิดชอบงบประมาณเพื่อบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ ตลอดโครงการ
ผู้ร่วมโครงการเพียงเลือกมูลนิธิที่ประสงค์ให้เอ็กโก กรุ๊ป บริจาค เพื่อมีส่วนร่วมส่งต่อพลังใจสู่สังคมร่วมกัน
ผู้ร่วมโครงการไม่สามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบอนุโมทนาบัตรในนามของหน่วยงาน / บริษัท / ห้างร้าน / ชุมชนหรือบุคคลได้

ร่วมลงทะเบียนเพื่อ
“ส่งพลังใจให้สังคม” กับ เอ็กโก กรุ๊ป

s